Szkoła Podstawowa w Janowie

Aktualności

Styczeń 10th, 2017 | Posted by marek in Bez kategorii - (0 Comments)

__________________________________________________________________________

Piątek 22 czerwca 2018 r.

8:00 Msza Święta

9:00 Uroczyste zakończenie roku szkolnego na sali gimnastycznej

10:15 Odwozy

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Informujemy, że w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), administratorem zbioru danych,  w którym przetwarzane są/będą Państwa dane osobowe jest Szkoła Podstawowa w Janowie, Janowo 42, 82-500 Kwidzyn. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania zadań wynikających z działalności Szkoły.

 1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa w Janowie, Janowo 42 reprezentowana przez dyrektora Panią Edytę Januszewską;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Janowo, Janowo 42, 82-500 Kwidzyn, lub email: spjanowo@poczta.fm;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej (System Informacji Oświatowej), Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Urząd Gminy w Kwidzynie, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody i inne na wniosek np. Sąd, MOPS, GOPS;
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami archiwizacji danych określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul.Stawki 2

00-193 Warszawa

 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
 3. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

_____________________________________________

Festyn Rodziny!!!

Zapraszamy w sobotę 9 czerwca od godz. 15:00

_____________________________________________

Uwaga Rodzice!

16 maja 2018 r. o godzinie 16.30 w Szkole Podstawowej w Janowie odbędzie się szkolenie profilaktyczne dla rodziców dotyczące substancji psychoaktywnych i dopalaczy. Szkolenie przeprowadzi trener – terapeuta z Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego „Mrowisko” w Gdańsku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

_________________________________________________________________

Majowe święta:

1 maja – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

2 maja – Święto Flagi Państwowej

3 maja – Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

_______________________________________________________

Konsultacje!Konsultacje!Konsultacje!

Zapraszamy w czwartek 26 kwietnia o godz.16:00.

_______________________________________________________

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Kwidzyn

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców i Opiekunów na spotkanie, którego tematem będzie

„Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci”.

 

Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia 2018r. na terenie naszej poradni.

Prowadząca- psycholog Anna Netkowska

Zapisy pod numerem telefonu 55 279 21 19 do dnia 23.04.2018r.

________________________________________

___________________________________________

Zebrania z rodzicami

22 marca 2018 r. (czwartek)

ZAPRASZAMY

_____________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy

 na Dzień Otwarty Szkoły,

który odbędzie się 16.03.2018

w godzinach 15.00-17.00.

W tym dniu będzie możliwość złożenia wniosku.

___________________________________________________________________

REKRUTACJA!REKRUTACJA!REKRUTACJA!REKRUTACJA!

Rekrutacja do szkoły i oddziałów przedszkolnych na rok 2018/2019

zgodnie z Zarządzeniem nr 12/18 Wójta Gminy Kwidzyn  z dnia 18 stycznia 2018 r.

rozpoczyna się z dniem 01.03.2018.

Wnioski dostępne są w sekretariacie szkoły.

________________________________________________________________

PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

82 – 500 KWIDZYN   ul. Grudziądzka 8    tel./fax  55-279-21-19

e-mail:ppp@pppkwidzyn.pl

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby na otwarte spotkanie na temat: „Dziecko z padaczką w domu, w przedszkolu, w szkole”,  które odbędzie się dnia 28 lutego 2018 r., o godzinie 18,  na terenie poradni.

            Spotkanie poprowadzi Elwira Żoczek, psycholog

__________________________________________________________________

PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

82 – 500 KWIDZYN   ul. Grudziądzka 8    tel./fax  55-279-21-19

e-mail:ppp@pppkwidzyn.pl

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców na spotkanie z psychologiem na temat:

„Ratunku! Mój nastolatek jest kosmitą

– jak rozmawiać z nastolatkiem”.

 

Spotkanie odbędzie się na terenie naszej poradni

14 marca 2018 r. o godzinie 1800

Prowadząca spotkanie – Janina Dutko

——————————————————————————————————————————————–

Otwarte spotkanie na temat zmian w kształceniu zawodowym, zgodnie
z reformą edukacji.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych
RODZICÓW, NAUCZYCIELI
ORAZ DORADCÓW ZAWODOWYCH

na spotkanie otwarte:

 

Temat: „Co czeka mojego ucznia?
Z czym musi się zmierzyć moje dziecko?
O istotnych zmianach w kształceniu zawodowym”.

Termin: 21 lutego 2018r., godz. 18.00

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 8

Prowadząca: Jolanta Bryłka – doradca zawodowy

Zapisy w  sekretariacie (tel. 55-279-21-19)
do dnia 20.02.2018r.(wtorek).

———————————————————————————————————————————————————————————–

Bal Karnawałowy

wtorek 23 stycznia 2018 roku

godz. 15:00 – 17:00

ZAPRASZAMY! ZAPRASZAMY! ZAPRASZAMY!



——————————————————————————–

Harmonogram przebiegu szkolnego spotkania wigilijnego

 dnia 22 grudnia 2017 roku

 

7.45 – 8.00 – apel na holu szkoły: Prezentacja pt. „Tradycje, obrzędy i zwyczaje wigilijne” w wykonaniu uczniów
kl. VI. Podsumowanie Szkolnego Konkursu na szopkę z masy solnej.

8.00 – 9.30 – wigilijne spotkania klasowe,

9.30 – 10.30 –  „Jasełka” w wykonaniu dzieci przedszkolnych (sala gimnastyczna),

10.30 – 12.15 – „Fabryka św. Mikołaja” (zajęcia warsztatowe na holu szkoły i w świetlicy:
malowanie, modelowanie, lepienie, klejenie, składanie, projektowanie, uzupełnianie, tworzenie).

Odjazdy uczniów w dniu 22 grudnia 2017 roku 

12.30 – Kurs autobusu w kierunku: Pastwa, Pastwa Działki, Gurcz, Podzamcze.

13.20 – Kurs autobusu w kierunku: Szałwinek, Jarzębina, Rudniki, Szkaradowo, Gurcz, Podzamcze, Mareza, Kwidzyn.


UWAGA! KONSULTACJE W GRUDNIU!

Proszę umawiać się przez dziennik elektroniczny indywidualnie z wybranymi nauczycielami wg potrzeb.

Spotkania z rodzicami odbędą się 9 stycznia 2018 r.

Prosimy również o czytanie wszystkich wiadomości, które wysyłane są do Państwa za pośrednictwem dziennika elektronicznego.


1 GRUDNIA 2017 ROKU ODBYŁY SIĘ WYBORY

DO II KADENCJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY KWIDZYN.

SPOŚRÓD PIĘCIU KANDYDATÓW UCZNIOWIE WYBIERALI

DWÓCH PRZEDSTAWICIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W JANOWIE NA MŁODYCH RADNYCH.

NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ GŁOSÓW OTRZYMALI:

DAGMARA LIDIA KRZYMOWSKA I DOMINIK JÓZEF POLENZ UCZNIOWIE KLASY VII.

SERDECZNIE GRATULUJEMY

I ŻYCZYMY OWOCNEJ PRACY!

 

—————————————————————————————————————————————————-

Szanowni Państwo.

Nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach. Akcja wspiera naszych Rodaków, w tym kombatantów, którzy pozostali na Kresach Utraconych.

Nie ma konkretnej listy na paczki. Mogą one zawierać wszystko, w tym produkty żywnościowe, oczywiście z odpowiednim terminem ważności, środki czystości, a także odzież, przybory szkolne i zabawki. Mają one sprawić naszym Rodakom radość, dlatego prosimy, abyście Państwo nie zapomnieli o opłatku i kartkach świątecznych.

———————————————————————————————————————————

KONSULTACJE

16 listopada 2017 r. godz.16:00 (czwartek)

—————————————————————————————————————————————————————–

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn

 

Zarządzenie Nr 117/17

Wójta Gminy Kwidzyn

z dnia 2 listopada 2017r.

w sprawie regulaminu pracy szkolnych komisji wyborczych powołanych
do przeprowadzenia wyborów do II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn

            Na podstawie § 3 ust. 2 Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn przyjętego uchwałą Nr XLII/281/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 września 2017r. w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017r. poz.3561), zarządzam, co następuje:

 • 1. Ustalam regulamin pracy szkolnych komisji wyborczych powołanych
  do przeprowadzenia wyborów do II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

do Zarządzenia Nr 117/17

Wójta Gminy Kwidzyn

z dnia 2 listopada 2017r.

REGULAMIN  PRACY SZKOLNYCH  KOMISJI  WYBORCZYCH

 • 1. Szkolna komisja wyborcza, zwana dalej „komisją”, wykonuje swoje zadania określone w Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn przyjętego uchwałą Nr XLII/281/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 września 2017r. w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn, stosując się do niniejszego regulaminu i innych zarządzeń Wójta Gminy Kwidzyn określających sposób wykonywania w/w uchwały.
 • 2. 1. Komisja niezwłocznie po jej powołaniu zbiera się na pierwszym posiedzeniu, które organizuje dyrektor szkoły, będącej okręgiem wyborczym.
 1. Na pierwszym posiedzeniu komisja:
 • wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji;
 • wybiera zastępcę przewodniczącego komisji;
 • omawia zadania i ustala tryb swojej pracy oraz obowiązki osób wchodzących w jej skład;
 • ustala sposób niezwłocznego podania do publicznej wiadomości informacji
  o swoim składzie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach;
 • ustala działania związane z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń kandydatów na radnych.
 1. Oddzielne wybory przewodniczącego komisji i jego zastępcy przeprowadza się
  w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego. W razie równej liczby głosów przeprowadza się losowanie.
 • 3. Pracami komisji kieruje przewodniczący, który w szczególności:
 • czuwa nad wykonywaniem zadań komisji,
 • reprezentuje komisję na zewnątrz;
 • ustala projekt porządku obrad komisji, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy;
 • podpisuje w imieniu komisji uchwały podjęte na posiedzeniach, w których uczestniczył oraz pisma i inne dokumenty związane z działalnością komisji,
  z zastrzeżeniem spraw wymienionych w § 9;
 • w razie niemożności wykonywania czynności przez przewodniczącego, pracami komisji kieruje jego zastępca.
 • 4. 1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
 2. Rozstrzygnięcia komisji mogą mieć formę odrębnych uchwał bądź wpisów do protokołu.
 • 5. Komisja może przydzielić do wykonania określone czynności, wynikające z jej zadań, przewodniczącemu, jego zastępcy, członkom komisji lub zespołom powołanym w tym celu z jej składu.
 • 6.1. Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach, szkoleniach i innych pracach komisji, w szczególności w przeprowadzeniu głosowania i ustaleniu jego wyników.
 1. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji jej członek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym przewodniczącego lub jego zastępcę.
 • 7.W posiedzeniach mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji.
 • 8.1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:
 • porządek obrad;
 • imiona i nazwiska uczestników;
 • zwięzłą treść wystąpień;
 • podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.
 1. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.
 • 9. Wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu lub obecni przy ich sporządzaniu podpisują:
 • uchwały komisji podjęte w sprawach:
 1. wady zgłoszenia i odmowy przyjęcia zgłoszenia kandydata na radnego z powodu nieusunięcia wady zgłoszenia,
 2. obsadzenia mandatu(-ów) w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn bez głosowania;
 • inne dokumenty:
 1. potwierdzenie zgłoszenia kandydata na radnego,
 2. protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym na kandydatów na radnych i wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn.
 • 10. Uchwały komisji i dokumenty, o których mowa w § 9, oraz – stosownie do decyzji przewodniczącego komisji – inne wydawane przez komisję dokumenty opatrywane są pieczęcią komisji.
 • 11. Komisja współdziała w wykonywaniu swoich zadań z dyrektorem szkoły m.in.
  w zakresie:
 • przygotowania i wyposażenia lokalu wyborczego do głosowania;
 • odbioru i zabezpieczenia kart do głosowania oraz pieczęci komisji;
 • przekazania protokołu głosowania w okręgu oraz obwieszczenia o obsadzeniu mandatu (-ów) bez głosowania do Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn;
 • druku i podania do publicznej wiadomości (na terenie okręgu wyborczego) urzędowych obwieszczeń wyborczych;
 • identyfikatorów członków komisji.
 • 12. Komisja współdziała w wykonywaniu swoich zadań z Wójtem Gminy Kwidzyn
  w zakresie:
 • druku i przekazania kart do głosowania;
 • odbioru pieczęci komisji.
 • 13. Komisja bada protesty związane z przebiegiem wyborów i ustaleniem ich wyników, podejmując rozstrzygnięcia przy odpowiednim zastosowaniu § 4 i § 9 niniejszego regulaminu.
 • 14. Na żądanie organów Gminy Kwidzyn oraz osób upoważnionych przez te organy komisja udziela informacji o wykonywaniu swoich zadań i udostępnia dokumenty oraz materiały w tym zakresie.

_______________________________________________________

1 listopada Wszystkich Świętych – dzień wolny

2 listopada Zaduszki – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zajęcia opiekuńcze

—————————————————————————————————-

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zapraszamy w czwartek 19 października 2017 r. o godzinie 16:00.

 

 

Nowy rok szkolny 2017/2018

4 września 2017 r.


logo

PROJEKT: KOMPETENTNI = GOTOWI NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ


UWAGA – zmiana sposobu płatności za posiłki i pobyt
w przedszkolu.

Szanowni Rodzice

Z dniem 1 stycznia 2017 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 124/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zasad centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Kwidzyn i jej jednostkach budżetowych opłaty za obiady należy wnosić tylko w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek bankowy. Informujemy, że sekretariat szkoły nie pobiera już opłat.

Dane do przelewu:

nr konta: PBS Kwidzyn Nr: 08 8300 0009 0016 2008 2000 0050

Szkoła Podstawowa w Janowie

Janowo 42

82-500 Kwidzyn

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, rodzaj opłaty ( obiady, pobyt w przedszkolu), miesiąc.

 

Uczniowie każdego miesiąca otrzymają pisemną informację o należnych opłatach. W przypadku wątpliwości bądź pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego z sekretariatem.

 

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU ZEROWEGO I KLASY PIERWSZEJ na rok szkolny 2017/2018


 


szkoła22

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1 WRZEŚNIA ( CZWARTEK )

8:00 MSZA ŚW. Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

9:00 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

DOWOZY I ODWOZY JAK W ROKU POPRZEDNIM 2015/2016

DOWOZY W DNIU 1 WRZEŚNIA
PODZAMCZE ok. 6:50-7:00
GURCZ ok. 7:15
PASTWA DZIAŁKI ok. 7:15-7:20
PASTWA ok. 7:20-25

SZKARADOWO ok. 6:50-7:00
JARZĘBINA ok. 7:00-7:05
SZAŁWINEK ok. 7:05-7:10
JANOWO ok. 7:15

(PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE PRZYBYCIE NA PRZYSTANEK)

 


12 maja 2016
9 lipca – 97 rocznica Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach 

 

12 maja 2016
Święto Szkoły

Szkoła to nie tylko budynki, szkoła to przede wszystkim ludzie tworzący jej klimat i historię.
Wspominamy Zjazd absolwentów i Nauczycieli.

 

 

14.06.2012r. GODZ. 16:00 OSTATNIE ZEBRANIA KLASOWE DLA RODZICÓW